Food Bank Bến Tre là một trong những Kho thực phẩm cộng đồng thuộc Mạng lưới Kho thực phẩm cộng đồng địa phương của Ngân hàng thực phẩm Việt Nam. Đã tiếp nối sứ mệnh và mục tiêu “Vì một Việt Nam không còn người đói và Chống lãng phí thực phẩm” tổ chức, triển khai trực tiếp các chương trình cho người yếu thế, các đối tượng khó khăn tại địa phương. Nhằm san sẻ yêu thương mang lại những giá trị tốt đẹp cho những đối tượng dễ bị tổn thương để “Không ai bị bỏ lại phía sau”.

Food Bank team