Báo cáo hàng năm

Báo cáo hàng năm

Introduction of Food Bank Viet Nam Network

Global trend: Increased focus on “food systems”, prioritizing climate change According to the United Nations, the food…

Báo cáo tổng kết mạng lưới Ngân hàng thực phẩm năm 2023

Xu hướng toàn cầu: Tăng cường tập trung vào “hệ thống thực phẩm”, ưu tiên cho vấn…