Cung cấp thực phẩm miễn phí cho người yếu thế và thực hiện hàng loạt dự án chống lãng phí thực phẩm. Đây là hoạt động ý nghĩa được Ngân hàng Thực phẩm Food Bank Việt Nam thực hiện trong 7 năm qua trên cả nước.

Tự hào là một trong những thành viên thuộc mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Thế giới, Food Bank Việt Nam đã cũng đặt ra mục tiêu chung “Vì một thế giới không còn người đói & Chống lãng phí thực phẩm”.

https://www.youtube.com/watch?v=kElL0RAPlWM

Food Bank Việt Nam