Đại dịch COVID-19, khủng hoảng chi phí sinh hoạt và cuộc xung đột ở Ukraine đã đẩy 165 triệu người [...]