Suốt 7 năm hoạt động với mục đích góp phần giảm sự lãng phí thực phẩm và mong muốn hỗ [...]