Theo dự đoán của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc, sau mốc 8 tỷ người, dân số tăng chậm hơn [...]