ReFed, một nhóm nghiên cứu về rác thải thực phẩm, cho biết vào năm 2019, khoảng 35% trong số 229 [...]