Tổn thất sau thu hoạch của Việt Nam về nông sản thực phẩm nói chung vào khoảng 20-35% mỗi năm [...]