Nhằm xây dựng mạng lưới cộng đồng các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức và doanh nghiệp xã [...]