Ít nhất 3/4 dân số châu Phi không đủ khả năng để có một chế độ ăn uống lành mạnh [...]