Cung cấp thực phẩm miễn phí cho người yếu thế và thực hiện hàng loạt dự án chống lãng phí [...]