Hiện nay, ở địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ngày càng xảy ra [...]