Hàng triệu người rơi vào cảnh đói cùng cực cần được cứu trợ khẩn cấp đang là mối quan tâm [...]