Giá cả leo thang khiến ngày càng nhiều người dân ở Australia phải trông cậy vào những tổ chức thiện [...]