Có một thực tế là trong khi có những người đang thiếu ăn hoặc phải sử dụng những thực phẩm [...]