Từ doanh nghiệp xã hội đến chuỗi nhà hàng được quỹ đầu tư nước ngoài bơm vốn, các quy chuẩn [...]