Phân bón hỗ trợ sản xuất một nửa lương thực trên thế giới nhưng đồng thời cũng góp phần phát [...]