Hai năm nay, sư thầy Thích Thánh Phước trở thành cứu tinh của sinh viên, người lao động nghèo trong [...]