Áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, kinh tế tri thức để phát triển bền vững [...]