Điều này đặc biệt nghiêm trọng trong một thế giới mà cứ 9 người thì có 1 người không được [...]