Không ít dự án hỗ trợ cộng đồng, doanh nghiệp trong đại dịch COVID-19 sau thời gian vận hành ổn [...]