Việt Nam là nước có chỉ số cao về lãng phí thực phẩm trên thế giới nhưng lại chưa có [...]