Nhằm đánh dấu bước tiến tích cực cho tiến trình chuyển đổi xanh, thúc đẩy phát triển bền vững cho [...]