Cung cấp thực phẩm miễn phí cho người yếu thế và thực hiện hàng loạt dự án chống lãng phí thực phẩm. Đây là hoạt động ý nghĩa được Ngân hàng Thực phẩm Food Bank Việt Nam thực hiện trong 7 năm qua trên cả nước. Tự hào là một trong những thành viên thuộc mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Thế giới, Food Bank Việt Nam đã và đang đặt ra mục tiêu chung “Vì một thế giới không còn người đói & Chống lãng phí thực phẩm”.

Food Bank Việt Nam