Kho thực phẩm cộng đông Bến Tre và Quán cơm Nhân Thiện 2000, triển khai hàng loạt các dự án, hoạt động hỗ trợ cộng đồng trên địa bàn.

FBVN