Sau hai năm đầy rẫy khó khăn do đại dịch COVID-19, thế giới lại phải đương đầu với nguy cơ [...]