Sáng ngày 17/11/2023, Chương trình Hội thảo và Phát động thử thách “Người trẻ và sáng kiến thực phẩm với [...]