Các nhóm nghiên cứu nhận định thế giới cần hành động nhanh hơn, kiên quyết hơn để hạn chế những [...]