Với sứ mệnh “Không ai bị bỏ lại phía sau”, “Vì một Việt Nam không còn người đói và Chống [...]