Chương trình "Trao đổi, thu hồi thực phẩm" do Food Bank Việt Nam (FBVN) tổ chức hàng tuần tại Chợ [...]