Theo nghiên cứu của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, trẻ em nông thôn, vùng cao, dân tộc thiểu số có [...]