Các ngân hàng thực phẩm do địa phương lãnh đạo là những nhân tố chính trong việc xây dựng hệ thống thực phẩm bền vững. Các ngân hàng thực phẩm thu hồi thực phẩm dư thừa an toàn từ tất cả các bộ phận của hệ thống thực phẩm và kết nối nó với các tổ chức cộng đồng và những người đang đối mặt với nạn đói. Dưới đây là cách thực hiện!

Food Bank Việt Nam